VÄGLEDNINGEN TILL GOD PRAXIS

Ръководството с добри практики е налично на всеки от 24 езика на ЕС, като кликнете на съответната връзка в езиковото меню.

Download the good practice guide

Huvudinstrumentet för att tillämpa överenskommelsen är vägledningen till god praxis. Där finns verktyg för att undan för undan förbättra arbetarskyddet, förbättra överensstämmelsen med EU:s och EU-medlemsstaternas befintliga arbetsmiljölagstiftning och höja kunskapen om vad respirabel kristallin kvarts kan ha för verkan. Vägledningen till god praxis utgörs i huvudsak av detaljerade uppgiftsblad, tillsammans med en introduktion till kristallin kvarts och rutinen för riskanalys. Där finns en uppsättning detaljerade tekniska rekommendationer för att minska exponeringen i de särskilda industriella miljöer som förekommer i var och en av de undertecknande branscherna.

Vägledning till god praxis är tänkt som ett dynamiskt dokument: i bilaga 7 till överenskommelsen finns en rutin för hur man skickar in ändringsförslag och möjliga tillägg till rådet.