ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

VÄGLEDNINGEN TILL GOD PRAXIS

Ο Οδηγός καλών πρακτικών είναι διαθέσιμος και στις 24 γλώσσες της ΕΕ, μέσω του κατάλληλου συνδέσμου στο μενού γλωσσών.

ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το βασικό όργανο εφαρμογής της Συμφωνίας είναι ο Οδηγός καλών πρακτικών. Ο Οδηγός προσφέρει εργαλεία για την προοδευτική βελτίωση της προστασίας των εργατών, την ενίσχυση της συμμόρφωσης με την υπάρχουσα νομοθεσία υγείας & ασφάλειας εργαζομένων της ΕΕ και των κρατών μελών αυτής και την αύξηση της γνώσης για τις πιθανές επιπτώσεις του αναπνεύσιμου κρυσταλλικού πυριτικού. Λεπτομερή Φύλλα εργασιών συνιστούν το βασικό τμήμα του Οδηγού καλών πρακτικών, καθώς και μια εισαγωγή για το κρυσταλλικό πυριτικό και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. Τα παραπάνω προσφέρουν ένα σύνολο λεπτομερών τεχνικών συστάσεων για μείωση της έκθεσης σε συγκεκριμένα βιομηχανικά περιβάλλοντα που υπάρχουν σε καθεμία από τις υπογράφουσες βιομηχανίες.

Ο Οδηγός καλών πρακτικών αποτελεί ένα δυναμικό έγγραφο που εξελίσσεται διαρκώς: στο Παράρτημα 7 της Συμφωνίας παρέχεται μια διαδικασία υποβολής τροποποιήσεων και πιθανών προσθηκών στο Συμβούλιο.